Cijenjeni posjetitelji u ovoj rubrici možete pronaći naše podatke i korisne dokumente.


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/nksvvlhr/public_html/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/nksvvlhr/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/nksvvlhr/public_html/templates/gk_publisher/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/nksvvlhr/public_html/includes/application.php on line 539

Statut knjižnice

  • Kategorija: O nama
  • Napisao/la Administrator
  • Hitovi: 3654

I. TEMELJNA ODREDBA
 
Članak 1.
Začetak knjižnice i čitaonice u Veloj Luci možemo smatrati s osnutkom Društva “Hrvatski napredak” iz 1894. godine, koja je bila smještena u prostoru palače A.Franulović - Repak. Kontinuitet je nastavila
“Pučka štionica” (od 1908. do 1914.), “Jugoslovenska čitaonica” i čitaonica “Seljačke sloge” koje su djelovale izmenu dva rata, te čitaonica J.N.O.F. iz 1944. godine, koja je djelovala u Zadružnom domu. Knjižnica Vela Luka ponovno je smještena u palaču A. Franulović Repak kada je ova obnovljena 1981. godine.

II. OPĆA ODREDBA
 
Članak  2.
Ovim Statutom "Knjižnice Šime Vučetić" – Vela Luka (u daljnjem tekstu: Statut) utvrnuje se: status, naziv, sjedište, djelatnost, pečat, znak, zastupanje, predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje i rukovonenje, prava i obaveze ravnatelja i drugih djelatnika, posebnim ovlastima i odgovornostima, sastav i djelokrug stručnog tijela, planiranje rada i poslovanja, način osiguranja sredstva za rad, rasporenivanje dobiti, podnošenje izvješća o poslovanju, nadzor, javnost rada, suradnja sa sindikatom, donošenje općih akata, zaštita i unaprenivanje životnog okoliša, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje "Knjižnice Šime Vučetić" – Vela Luka (u daljnjem tekstu: Knjižnica).

III. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK USTANOVE
          
Članak  3.
Prava i dužnosti osnivača Knjižnice ima Općina Vela Luka (u daljnjem tekstu: osnivač Knjižnice), sukladno Odluci Općinskog vijeća Vela Luka o osnivanju Knjižnice "Šime Vučetić" Vela Luka,
KLASA: 021-05/07-03/068, URBROJ:2138/05-02-07-01, od 23.10.2007. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).
 
Članak  4.
Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i stječe ga upisom u sudski registar ustanova. Knjižnica odgovara za preuzete obveze svim sredstvima (potpuna odgovornost). Knjižnica se upisuje i u upisnik o knjižnicama koji vodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Knjižnica ima svojstvo javne ustanove, a svoju djelatnost obavlja kao javna služba. Knjižnica obavlja svoju djelatnost bez stjecanja dobiti, a u poslovanju primjenjuje odgovarajuće propise o djelatnosti trgovačkih društva.
    
Članak  5.
Naziv ustanove glasi: Knjižnica "Šime Vučetić" – Vela Luka. Sjedište Knjižnice je u Veloj Luci,
Centar za kulturu, 20 270 Vela Luka, Obala 3 broj 19.
 
Članak  6.
Djelatnost knjižnice obuhvaća osobito:
- nabavu knjižnične grane,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične grane, te provonenje mjere zaštite knjižnične grane koja je kulturno dobro,
- izradu i izdavanje biltena, kataloga, bibliografija, stručnih knjiga, vodiča,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične grane i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične grane, te protok informacija, - poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične grane, informacijskih pomagala i izvora,
- organiziranje kulturno-edukativnih aktivnosti,
- provonenje kulturno-edukativnih programa za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i
srednjoškolskog uzrasta, sukladno s posebnim propisima,
- organiziranje dječje igraonice, te - vonenje dokumentacije o grani i korisnicima.
 
Članak  7.
Knjižnica ima jedan pečat okruglog oblika. Tekst na pečatu je upisan uz rub u koncentričnom krugu, a glasi: Narodna knjižnica "Šime Vučetić" – Vela Luka (oznaka otvorene knjige u sredini). Pečat je promjera 30 mm.
 
Članak  8.
Knjižnica ima znak koji je identičan izgledu Pečata iz članka 6. Znak Knjižnice može se koristi na:
članskim iskaznicama, pozivnicama, plakatima, bedževima, lecima, vodičima, biltenima prinova, katalozima, bibliografijama i drugim stručnim publikacijama koje izdaje Knjižnica. O načinu korištenja znaka odlučuje Ravnatelj.

IV.     ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KNJIŽNICE
 
Članak  9.
Knjižnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj. Ravnatelj je ovlašten u ime Knjižnice zaključivati ugovore i obavljati druge poslove u vezi s radom i poslovanjem Knjižnice u zemlji i inozemstvu, te je zastupati pred sudovima i drugim organima.
 
Članak  10.
Ravnatelj može u sklopu svojih ovlasti dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje odrenenih ugovora i poduzimanja drugih pravnih radnji, kao i zastupanje pred sudovima i drugim organima, odnosno za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.
 
V.    UNUTARNJE USTROJSTVO KNJIŽNICE
 
Članak 11.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Knjižnice utvrnuje Poglavarstvo Općine općim aktom.
 
Članak 12.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno, stručno i djelotvorno obavljanje djelatnosti i provonenje programa rada Knjižnice.
 
Članak 13.
Radi izvršavanja djelatnosti Knjižnice i programa njezina rada, unutarnjim ustrojstvom Knjižnice
uspostavljaju se organizacijske (programske) cjeline i službe ukoliko se za predmetno pokaže opravdana potreba. Organizacijske (programske) cjeline i službe nemaju svojstvo pravne
osobe i nemaju posebna ovlaštenja u pravnom prometu.
     
VI.     UPRAVLJANJE I RUKOVOđENJE KNJIŽNICOM
 
Članak 14.
Općinsko vijeće kao osnivač:
- donosi petogodišnji plan rada Knjižnice i usvaja izvješće o radu knjižnice po proteku petogodišnjeg razdoblja,
- na prijedlog Poglavarstva imenuje Ravnatelja Knjižnice. Knjižnicom u ime osnivača upravlja
Poglavarstvo Općine Vela Luka.
 
Članak 15.
Poglavarstvo u upravljanju
Knjižnicom:
- predstavničkom tijelu osnivača predlaže imenovanje ravnatelja,
- daje osnivaču i ravnatelju Knjižnice prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Knjižnice,
- odlučuje o radnom vremenu Knjižnice za korisnike,
- daje suglasnost na odluke i druge akte po prijedlogu Ravnatelja
- obavlja druge poslove odrenene zakonom i statutom.
Poglavarstvo donosi odluke u prvom stupnju u žalbenom postupku iz radnih odnosa, prava i obaveza djelatnika Knjižnice.
 
Članak 16.
Ravnatelj Knjižnice rukovodi, organizira i vodi rad i poslovanje ustanove. U vonenju rada i poslovanja Knjižnice ravnatelj:
- donosi Statut uz suglasnost Općinskog vijeća, a druge opće akte uz suglasnost Poglavarstva,
- predlaže petogodišnji i godišnji program rada Knjižnice i mjere za njegovo provonenje,
- podnosi izvješća o poslovanju Knjižnice i ostvarenju njezina programa rada i to za pet godina Općinskom vijeću, a godišnja izvješća Poglavarstvu,
- imenuje i razrješava djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima, te voditelje odjela i službi,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika Knjižnice,
- odlučuje o rasporenivanju djelatnika u Knjižnici, te o drugim pravima i obavezama iz radnog odnosa ukoliko zakonom i drugim propisom nije drugačije odreneno,
- daje naloge i upute za rad pojedinim djelatnicima ili grupama djelatnika za obavljanje odrenenih poslova,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti u Knjižnici sukladno zakonskim ovlastima,
- odgovara za financijsko poslovanje Knjižnice,
- u raspolaganju financijskim sredstvima ravnatelju se ograničuje stjecanje, opterećivanje i otunivanje nekretnina i druge imovine ustanove do iznosa 40.000,00 kuna, uz suglasnost Poglavarstva do 100.000,00 kn, a za veće iznose uz suglasnost Općinskog vijeća,
- odlučuje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,
- razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i njihovog materijalnog položaja,
- odlučuje o visini članarine i drugih naknada za usluge Knjižnice, a uz suglasnost Poglavarstva.
 
Članak 17.
U obavljanju svoje poslovodne funkcije ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu, organizira i provodi poslovnu i stručnu politiku, odgovara za zakonitost
rada Knjižnice, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
 
Članak 18.
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva po provedenom javnom natječaju.
 
Članak 19.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Poglavarstvo. Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice objavljuje se u dnevnom tisku.  Rok do kojeg se primaju prijave
kandidata od dana objave natječaja ne može biti kraći od (8) osam dana, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka za podnošenje prijava.
 
Članak 20.
Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva i položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, da ima pet godina iskustva rada u knjižnici, te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i ispunjava druge uvjete propisane zakonom. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za ravnatelja Knjižnice može se imenovati i osoba koja ima višu stručnu spremu i položen stručni ispit za knjižničara, te 5 godina iskustva rada u knjižnici, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz stavka 2. ovog
članka. Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članak 21.
Općinsko vijeće može u slučajevima i po postupku propisanom Zakonom o ustanovama, a na prijedlog Poglavarstva ravnatelja razriješiti dužnosti prije isteka mandata.
Pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se ravnatelju s obrazloženjem i poukom o pravu na sudsku zaštitu, kako je to propisano Zakonom o ustanovama. U slučaju prijevremenog razrješenja ravnatelja isti se rasporenuje na radno mjesto u Knjižnici koje odgovara njegovoj stručnoj spremi ako je ravnatelj i prije radio u knjižnici.
 
Članak 22.
Ravnatelj Knjižnice može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:
1. na osobni zahtjev,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se urenuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Knjižnice ili neosnovano ne izvršava odluke organa knjižnice ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili
mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Knjižnice.
 
Članak 23.
U slučaju razrješenja ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan, Poglavarstvo će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice. Poglavarstvo je dužno pokrenuti redovni postupak za imenovanje ravnatelja u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

VII.    PROGRAMIRANJE RADA I PLANIRANJE RAZVITKA KNJIŽNICE
 
Članak 24.
Petogodišnji plan i program rada i razvitka Knjižnice donosi Općinsko vijeće na prijedlog ravnatelja. Plan iz prethodnog stavka obuhvaća: program rada Knjižnice, program
zapošljavanja, plan prihoda i rashoda, plan raspodjele plaća, plan investicija i druge planove. Godišnje planove i programe donosi Poglavarstvo na prijedlog Ravnatelja.
 
Članak 25.
Kada se analizom izvršenja plana razvitka odnosno programa rada utvrdi da se isti ne mogu realizirati, Poglavarstvo na prijedlog ravnatelja donosi odluku o izmjenama plana, odnosno programa, te o rebalansu financijskog plana. Izmjena plana i programa priopćava se osnivaču.

VIII.   SREDSTVA ZA RAD KNJIŽNICE I NJIHOVO RASPOREđIVANJE
 
Članak 26.
Sredstva Knjižnice su: stvari, prava i novac. Način i uvjeti stjecanja sredstava za rad Knjižnice, kao i upravljanje sredstvima, utvrnuju se Zakonom, propisima donijetim
na temelju Zakona, općim aktima Knjižnice i ugovorima.
 
Članak 27.
Sredstva za rad Knjižnice osiguravaju se u proračuna Općine Vela Luka, Dubrovačko - neretvanske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, iz vlastitih prihoda, zaklada, sponzorstva, subvencija, darova i drugih prihoda u skladu sa zakonom.
 
Članak 28.
Ako Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice sukladno zakonu, drugim propisima i ovim Statutom.
 
Članak 29.
O rasporenivanju sredstava Knjižnice, te kriterijima za njihovo rasporenivanje odlučuje ravnatelj. Ravnatelj podnosi izvještaj Poglavarstvu o rasporenivanju sredstava.
 
Članak 30.
Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na temelju Zakona.
 
Članak 31.
Knjižnica posluje preko žiro računa osim ako drugačije ne odluči osnivač. Sredstva Knjižnice koriste se samo za namjenu iz djelatnosti Knjižnice utvrnene Zakonom i drugim aktima donijetim na temelju Zakona i programa rada Knjižnice. Sredstva iz proračuna Općine Vela Luka, Dubrovačko - neretvanske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.
 
Članak 32.
Knjižnica donosi program rada i financijski plan prije početka godine na koju se odnosi. Ako ne postoje uvjeti da se program rada i financijski plan donese u propisanom roku i za čitavu godinu, donosi se privremeni program i financijski plan, najdulje za tri mjeseca poslovanja Knjižnice.  Odluku o programu rada i financijskom planu i privremenom programu rada i financijskom planu donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.
 
Članak 33.
Obavljanje novčanog prometa, plaćanje i održavanje solventnosti, provodi se i osigurava u skladu s propisima i općim aktom Knjižnice.
 
Članak 34.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana Knjižnice je ravnatelj. Ravnatelj može ovlastiti zamjenika da skrbi o izvršenju financijskog plana, odnosno dijela financijskog plana.
 
Članak 35.
Djelatnici Knjižnice ostvaruju pravo na plaću i naknadu plaće, te potpore i nagrade u skladu sa Zakonom o radu, Odlukama Poglavarstva  i općim aktima Knjižnice.


IX.     IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KNJIŽNICE
 
Članak 36.
Ravnatelj Knjižnice podnosi financijsko izvješće o poslovanju Knjižnice Poglavarstvu, a po vlastitoj inicijativi, kad ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do bitnijih odstupanja u ostvarivanju programa i poslovanja Knjižnice.
 
Članak 37.
Ravnatelj je dužan podnijeti odgovarajuća izvješća Poglavarstvu, Osnivaču, Ministarstvu kulture, kada oni to zatraže.

X.     NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KNJIŽNICE
 
Članak 38.
Nadzor na zakonitošću rada Knjižnice obavlja Ured državne uprave u Dubrovačko - neretvanskoj županiji nadležan za poslove kulture.
 
Članak 39.
Stručni nadzor nad radom Knjižnice obavljaju matične knjižnice na način propisan Pravilnikom o matičnoj djelatnosti.

XI.     JAVNOST RADA KNJIŽNICE
 
Članak 40.
Rad Knjižnice je javan. O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Knjižnica izvješćuje pravne osobe i granane:

\r\n

- preko sredstava javnog priopćavanja
- izdavanjem publikacija,
- i na drugi primjeren način.
     
Članak 41.
Samo ravnatelj može putem tiska, radija i TV obavještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Knjižnice.
 
Članak 42.
Javnost rada Knjižnice u ostvarivanju njezine djelatnosti i pružanju usluga grananima pobliže se urenuje općim aktom Knjižnice o načinu njezina rada.

XII.   SURADNJA SA SINDIKATOM
 
Članak 43.
Sindikalno organiziranje u Knjižnici je slobodno. Na izbor i djelovanje sindikalnog povjerenika u Knjižnici direktno se primjenjuje odredbe zakona.
 
Članak 44.
Knjižnica je dužna sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za vršenje njegove dužnosti, te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava djelatnika iz radnog odnosa. Sindikalni povjerenik ima pravo prisustvovati raspravama u disciplinskom postupku i postupku po zahtjevu za zaštitu prava djelatnika.

XIII.   OPĆI AKTI KNJIŽNICE
 
Članak 45.
Opći akti Knjižnice su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se pobliže utvrnuju ustrojstvo, ovlast, način odlučivanja pojedinih organa, urenuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.
   
Članak 46.
Poglavarstvo na prijedlog Ravnatelja donosi slijedeće akte:
 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice,
 2. Pravilnik ili Odluku o plaćama djelatnika Knjižnice,
 3. Pravilnik o radu,
 4. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara,
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične grane i usluga,
 7. druge opće akte sukladno zakonu i drugim propisima.
 
Članak 47.
Izmjene i dopune Statuta i općih akata donosi se po istom postupku kao i sami opći akti. Statut i opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

XIV.   POSLOVNA TAJNA
 
Članak 48.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Knjižnice ili bi štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.
 
Članak 49.
Poslovnom tajnom smatraju se:
 - dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
 - podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Knjižnici,
 - mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 - dokumenti koji se odnose na obranu i zaštitu,
 - plan fizičko-tehničkog osiguranja fundusa, objekata i imovine Knjižnice,
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Knjižnice, njezina osnivača, te državnih organa i tijela.
 
Članak 50.
Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Knjižnice bez obzira na to na koji su način za njih saznali. Obaveza čuvanja poslovne tajne je i nakon prestanka rada u Knjižnici. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obaveze.
 
Članak 51.
Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopćiti tijelima koje je za to ovlastio zakon, odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje obavljaju.


XV.   ZAŠTITA I UNAPREđIVANJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA
 
Članak 52.
Djelatnici i nadležna tijela Knjižnice imaju pravo i dužnost da u okviru svojih poslova i zadaća brinu o zaštiti i unaprenivanju okoliša. Na djelatnosti koje ugrožavaju životni okoliš svaki je djelatnik dužan
upozoriti Upravno vijeće i ravnatelja. Zaposleni u Knjižnici mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi šteta životnom okolišu. Nepoduzimanjem mjera zaštite životnog okoliša čini se teža povreda radne obveze.

XVI.   PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
 
Članak 53.
Do donošenja akata prema odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se odredbe općih akata Centra za kulturu Vela Luka koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom. Opći akti odrenenim ovim Statutom
donijet će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

br. 1/08 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELA LUKA str. 15
 
Članak 54.
Ovaj Statut mora se objaviti na oglasnoj ploči Knjižnice tri dana nakon davanja suglasnosti osnivača, a stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.
 

Privremeni ravnatelj
Nasja Padovan, v.r.


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nksvvlhr/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nksvvlhr/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654